خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

موفقیت نهایت کار نیست؛ شکست پایان کار نیست: مهم داشتن جربزه‌ی ادامه‌دادن است.

وینستون چرچیل

x

حتما ببینید

سخن روز

موفقیت خود را با موفقیت دیگران پیوند دهید تا آنان شما را به جلو برانند ...