ورکان نوشت ها
خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

موفقیت از آن کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی نشده اند، بلکه متعلق به کسانی است که هرگز برای ازسرگرفتن مبارزه، بیم و هراسی ندارند.

هانری کپ

x

حتما ببینید

سخن روز

هیچ کس نمی تواند در فعالیتی موفق شود که از آن خوشش نمی آید. ناپلئون ...