خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

موفقیت از آن کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی نشده اند، بلکه متعلق به کسانی است که هرگز برای ازسرگرفتن مبارزه، بیم و هراسی ندارند.

هانری کپ

x

حتما ببینید

سخن روز

هر چه به آن فکر کنید در آینده شما پدیدار خواهد شد. پس برای تغییر ...