خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

هیچ چیز به جز خودت، نمی تواند برایت موفقیت به ارمغان بیاورد.

ناپلئون هیل

x

حتما ببینید

سخن روز

هر روز اهدافی معین برای موفق شدن تعیین کن، و بعد هر تلاش را به ...