خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

هیچ چیز به جز خودت، نمی تواند برایت موفقیت به ارمغان بیاورد.

ناپلئون هیل