خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد یا اطلاعات آنها نیست بلکه کمبود اراده است.

ونس لمباردی

x

حتما ببینید

سخن روز

موفق کسی است که اگر دیگری هم مراقب او نباشد، در اعمال و در رفتار ...