خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

مردان بزرگ از این جهت موفقند که در اجرای تصمیمات خود تردید نمی کنند.

آنیبال

x

حتما ببینید

سخن روز

توانگران پیش از آنکه به اهداف خود برسند، در آینه ی دل، خود را توانگر ...