خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

مردان بزرگ از این جهت موفقند که در اجرای تصمیمات خود تردید نمی کنند.

آنیبال

x

حتما ببینید

سخن روز

من روی موانعی که با آن‌ها مواجه هستم تمرکز نمی‌کنم. در عوض روی اهدافم تمرکز ...