خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

وجود موانع ، تنها به این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید.

آنتونی رابینز

x

حتما ببینید

سخن روز

موفق کسی است که اگر دیگری هم مراقب او نباشد، در اعمال و در رفتار ...