خانه » اطلاعیه ها » ۱۶مهر،جشن مهرگان

۱۶مهر،جشن مهرگان

جـشن مهـــرگان ، جشن پیـروزی کـــاوه بـر ضحــاک مــاردوش فــرخـنــده بــــاد

به روز خجسته سرِ مهر ماه      به سر بر نهاد آن کیانی کلاه
زمانه بی اندوه گشت از بدی    گرفتند هر کس ره بخردی
دل از داوری‌ها بپرداختند           به آیین یکی جشن نو ساختند
نشستند فرزانگان شادکام        گرفتند هر یک ز یاقوت جام
میِ روشن و چهرهٔ شاه نو        جهان نو ز داد از سرِ ماه نو
بفرمود تا آتش افروختند            همه عنبر و زعفران سوختند
پرستیدن مهرگان دین اوست     تن‌آسانی و خوردن آیین اوست
اگر یادگارست ازو ماه و مهر       بکوش و به رنج ایچ منمای چهر