خانه » اطلاعیه ها » ۲۳ دی، دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان

۲۳ دی، دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان

آخرین جشن دیگان روز “دی به دین” از دی ماه گاهشمار زرتشتی برابر با ۱۷ دی ماه گاهشمار خورشیدی هم فرارسید.

نخستین جشن دیگان روز نخست از دی ماه “اورمزد” روز برابر با ۱ دی در گاهشمار خورشیدیست که از گرامی ترین روزهای ایرانیان به نام «خرم روز» یا «خور روز»(خورشید روز) یا جشن «نود روز» (۹۰ روز تا نوروز)

دومین جشن دیگان روز “دی به آذر” از ماه دی که روز پیش از “آذر” روز است و برای تمیز دادن این روز از دیگر “دی” روزها به نام “دی به آذر” خوانده شده است.

سومین جشن دیگان روز “دی به مهر” از ماه دی که روز پیش از “مهر” روز است و برای تمیز دادن این روز از دیگر “دی” روزها به نام “دی به مهر” خوانده شده است.

آخرین و چهارمین جشن دیگان روز “دی به دین” از ماه دی که روز پیش از “دین” روز است و برای تمیز دادن این روز از دیگر “دی” روزها به نام “دی به دین” خوانده شده است.

سه روز از روزهای هر ماه با “دی” همراه می شده که برای تمیز دادن هر کدام، هر یک را به نام روز بعدش خوانده شده و این سه روز را در ماه دی ماه جشن می گیرند و در این روزها به نیایش همگانی و استراحت می پردازند و این سه روز، روز استراحت در هر ماه می بوده مانند آدینه که بین هر “دی” روز ۷ روز فاصله بوده که بخاطر همین بسیاری فکر می کنند که گاهشمار زرتشتی “روزهای هفته” داشته است.